Doktryna wiary

skrócona w moim wydaniu :))

Na początku Bóg stworzył anioły, następnie stworzył człowieka, niestety to człowieka nazwał Bóg swoim synem i dlatego niektóre anioły poczuły się dotknięte i powstało zło - szatan. W ogrodzie Edenu wąż skusił Ewę na ... seks, odbył z nią stosunek. Przez seks weszło na świat zło. Tak że w pewnym sensie jesteśmy dziećmi i Boga i Szatana, zatem mamy dwoistą naturę. Duch zawsze dąży do dobra, ciało nas zwodzi i oszukuje. Dlatego trzeba ciało dyscyplinować żeby wzmocnić ducha.

Każdy byt materialny wchodzi w relację z Bogiem swoim stwórcą. Każdy byt posiada dwoistą naturę : męską i żeńską (jing i jang). Każdy byt posiada formę zewnętrzną i charakter wewnętrzny, Jedno wpływa na drugie. To co widoczne jest obrazem wnętrza. Również Bóg posiada dwoistą naturę. Charakter wewnętrzny i formę zewnętrzną.

Każda istota jest stworzona na podobieństwo Boga. Jang to natura wewnętrzna (męska), jing to na natura zewnętrzna ( zeńska)

Dawanie i branie oraz podstawa czterech pozycji

Bóg jest źródłem energii która daje energię każdemu stworzeniu - pierwotna energia uniwersalna. Każdy byt we wszechświecie posiada dwoiste przymioty i jest obdarzony pierwotną energią , za sprawą której wchodzi w czynność dawania i brania. Jest to tzw, wieczna podstawa wzajemna. Upadek człowieka (patrz Ewa i szatan) zniszczył jego więź z Bogiem. Człowiek zjednoczył się z Szatanem wchodząc z nim w relacje . Jezus dzięki doskonałej relacji dawania i brania osiągnął jedność z Bogiem i stał się naszym pośrednikiem, dzięki niemu możemy odzyskać utraconą jedność z Bogiem. Człowiek odzyskuje w ten sposób swoją pierwotną naturę.

Bóg ma dwa przymioty : dawanie i branie, Dzięki nim powstaje siła, która powoduje rozmnażanie, Powstają obiekty również o dwoistych przymiotach. Dwa byty są w stosunku do siebie podmiotami i obiektami. Następnie tworzą harmonijną całość i stają się nowym obiektem dla Boga. Zasada ta to Pierwowzór - podział - jedność. Bóg stanowi centrum relacji. Pierwowzór to centrum , obiekt i podmiot, jedność obiektu i podmiotu.

Podstawa czterech pozycji powstaje w wyniku jedności trzech obiektów (pierwowzoru, obiektu i podmiotu , jedności obiektu i podmiotu). Jeśli podczas procesu pierwowzór - podział - jedność, wywodzące się z niego podmiot i obiekt oraz ich jedność osiągną cel trzech obiektów powstaje podstawa czterech pozycji.

Ciało człowieka to obiekt ustanawia jedność z umysłem (dwoistość-łączenie się-czynność dawania i brania ). człowiek staje się obiektem Boga jeśli :umysł "krążąc" wokół Boga osiągnie z nim jedność a ciało zjednoczy się z umysłem (znów jedność). Wtedy człowiek odzwierciadla dwoiste przymioty Boga i staje się jednością wypełniając tym samym cel stworzenia. Funkcjonuje wówczas w przestrzeni trójwymiarowej, jego życie jest ruchem sferycznym w którym centrum znajduje się Bóg. Człowiek może wówczas panować nad światem duchowym. Człowiek jest centrum stworzenia.Centrum człowieka jest Bóg. Każdy byt który ustanowił podstawę czterech pozycji staje się ucieleśnieniem prawdy na poziomie obrazu (ludzie), i na poziomie symbolu (reszta świata). Podstawa czterech pozycji porusza się ruchem sferycznym w całkowitej jedności z Bogiem. Gdy osiągniemy ideał Boży wszystkie byty ucieleśniać będą pierwotną naturę wewnętrzną i pierwotną formę  zewnętrzną Boga poruszając się ruchem sferycznym stanowiącym podstawę Bożego panowania. Bóg stanie się wszechobecny.

Trzy wielkie Błogosławieństwa

Według Moona jest to błogosławieństwo płodności, błogosławieństwo rozmnażania się, błogosławieństwo panowania (powołuje się na werset biblijny "Bądźcie płodni (..) "Błogosławieństwa mogą być zrealizowane tylko w oparciu o podstawę czterech pozycji, która jest fundamentem stworzenia. Celem człowieka jest sprawianie Bogu radości. Jak to można osiągnąć? Ustanawiając Królestwo Niebieskie na ziemi. Jak ustanowić Królestwo? Poprzez trzy błogosławieństwa. Kluczem do pierwszego błogosławieństwa jest doskonałość charakteru Zjednoczmy umysł i ciało w procesie dawania i brania a staniemy się Świątynią Boga osiągając jedność z Bogiem  dziedziczymy boską naturę!!! Drugie błogosławieństwo to idealna rodzina, która pierwotnie miała być zrealizowana przez Adama i Ewę, później przez Jezusa (nie spełniło się bo Chrystus został ukrzyżowany). Trzecie błogosławieństwo oznacza panowanie człowieka nad światem natury , Spełnione poprzez podstawę czterech pozycji  z Bogiem w centrum.

Dobro i zło

Dobro : czyn służący realizacji Bożego celu stworzenia. Gdy podmiot i obiekt jednoczą się we wzajemnej relacji stając się trzecim obiektem i budując podstawę czterech pozycji.

Zło : odwrotnie, szatan w centrum.

Stworzenie świata według doktryny moonistycznej odpowiada tej zawartej w Biblii - z Księgi Genesis. Okres stwarzania trwał 6 dni, jednakże rozumiany w sposób symboliczny. Każdy byt potrzebuje rozwoju aby osiągnąć doskonałość. Okres wzrostu symbolizuje noc aby o poranku osiągnąć doskonałość - ideał stworzenia...
Trzy uporządkowane etapy wzrostu:

Wszechświat posiada naturę wewnętrzną i pierwotną formę zewnętrzną. Bóg symbolizuje liczbę 3, a więc wszystkie byty przechodzą przez trzy etapy. Cel stworzenia  -podstawa czterech pozycji powstaje trójetapowo. Bóg - Adam i Ewa (małzęństwo) - potomstwo. Byty osiągają doskonałość poprzez trzy etapy wzrostu : etap kształtowania, etap wzrastania, etap spełnienia. Człowiek nie osiągnął celu stworzenia bowiem upadł, jest człowiekiem upadłym podobnie jak świat człowieka. Aby się odnowić musi przejść przez te trzy etapy. W momencie swego upadku człowiek znajdował się na etapie wzrastania. Okres wzrastania to sfera pośredniego działania Boga. Człowiek jest tak stworzony, że jego wzrost wymaga wypełnienia odpowiedzialności. Odpowiedzialnością pierwszych ludzi było zaufanie Bogu i nie spożywanie owocu, co jak wiadomo nie  zostało  wypełnione. Czyli człowiek nie osiągnął doskonałości , ponieważ okazał się być nieodpowiedzialnym. Kiedy spełnimy swoją odpowiedzialność, odziedziczymy Boską zdolność tworzenia i posiądziemy władzę nad stworzeniem, włącznie ze światem aniołów. Musimy wypełnić naszą odpowiedzialność zgodnie z Zasadą Odnowy. Odnowimy nasze prawo panowania nad wszechświatem również nad szatanem.

Gdy ludzie osiągają jedność z Bożym Sercem jednocząc się z nim wypełniają cel stworzenia. Znajdują się wówczas w sferze bezpośredniego panowania, która jest sferą doskonałości.Człowiek , który osiągnie jedność z Bogiem będzie z miłością pełną doskonałości panować nad naturą. Wówczas cały wszechświat będzie urzeczywistniał dobro.

Świat materialny i świat duchowy

Wszechświat składa się ze świata bezcielesnego i świata cielesnego. Mooniści wierzą, że świat duchowy jest tak samo realny i namacalny jak świat materialny. Człowiek został stworzony po to by być Panem wszechświata. Człowiek ma dwoistą naturę fizyczną i duchową. Wszechświat utracił swego pana z powodu upadku człowieka.

Struktura osoby fizycznej : osoba fizyczna składa się z umysłu fizycznego (podmiot i ciała fizycznego (obiekt)

Struktura osoby duchowej : osoba duchowa (duch) składa się z umysłu duchowego (podmiot) i z ciała duchowego (obiekt) kontaktuje się z Bogiem i ze światem duchowym. Panuje nad światem bezcielesnym, również nad aniołami. Osoba duchowa wzrasta i rozwija się poprzez wzajemną wymianę z czynnikiem życia (typ jang) pochodzącym od Boga i czynnikiem witalnym (jin) pochodzącym od osoby fizycznej.

Duch osiąga dojrzałość jako duch boski kiedy osoba duchowa i osoba fizyczna danego
człowieka jednoczą się w doskonałej czynności wzajemnej wymiany w ześrodkowaniu w Bogu, ustanawiając podstawę czterech pozycji. Duch może wzrastać i rozwijać się tylko poprzez swoje ciało.Osoba duchowa może osiągnąć doskonałość tylko poprzez życie tu na ziemi.

Rozwojem osoby duchowej kieruje umysł duchowy, a sam wzrost ma miejsce na bazie osoby fizycznej. Wzrost osoby duchowej do doskonałości odbywa się przez trzy kolejne etapy, określone Zasadą Stworzenia. Duch osiąga dojrzałość jako duch boski kiedy osoba duchowa i osoba fizyczna danego człowieka jednoczą się w doskonałej czynności wzajemnej wymiany ześrodkowanej na Bogu.

To nie Bóg decyduje o tym, czy po śmierci człowieka jego duch idzie do nieba czy też
do piekła;  decyduje o tym on sam. Ludzie są stworzeni w ten sposób, że po osiągnięciu
doskonałości będą oddychać miłością Boga. Ci, którzy za życia na ziemi popełniali grzechy,
stają się duchami okaleczonymi, niezdolnymi w pełni oddychać tą miłością. Stać przed
Bogiem, centrum prawdziwej miłości, jest dla nich udręką. Z własnej woli wybierają piekło,
miejsce odległe od Bożej miłości.

Umysł człowieka składa się z umysłu duchowego i z umysłu fizycznego. sumienie jest tym co kieruje nas w stronę dobra. Jednak w wyniku upadku człowiek stracił świadomość absolutnego dobra.To nasz umysł pierwotny dąży do absolutnego dobra. Nasz umysł pozostaje pod wpływem szatana (umysł zła) Nasz umysł pierwotny i sumienie walczą z nim (dualizm).

Koniec.

 

 

 

 

 

.

 

© 2018 by rosemary

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now